Skip to content

ทำความรู้จักกับความร้อน(การนำความร้อน , การพาความร้อน ,การแผ่ความร้อน )

ความร้อนเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง ที่คนเรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในเรื่องต่างๆ ความร้อนสามารถถ่ายเทระหว่างคน และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ นำความร้อน พาความร้อน แผ่รังสีความร้อน การระเหย การเผาผลาญความร้อนจากกระบวนการ Metabolism

การนำความร้อน  คือ พลังงานความร้อนได้ถ่ายเทภายในวัตถุหนึ่ง หรือระหว่างวัตถุ2ชิ้นที่สัมผัสกัน โดยมีทิศทางการเคลื่อนที่ของพลังงานจากบริเวณอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณอุณหภูมิต่ำกว่า โดยตัวกลางจะไม่มีการเคลื่อนที่ การนำความร้อนเกิดขึ้นเพราะเกิดการสั่นสะเทือนระหว่างโมเลกุล พูดง่ายๆคือการนำความร้อนเป็นการถ่ายเทความร้อนโดยตรงจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งโดยการสัมผัสกัน เช่น การเอามือไปจับหม้อน้ำร้อน ทำให้ความร้อนจากหม้อถ่ายเทไปยังมือ จึงทำให้รู้สึกร้อน เป็นต้น

การพาความร้อน สามารถเกิดขึ้นได้ ในสสาร 2 สถานะคือ ของเหลวและก๊าซ เพราะเป็นสิ่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยมีทิศทางลอยขึ้นเท่านั้น สาเหตุมาจากเมื่อสสารได้รับความร้อนก็จะมีการขยายตัว เป็นเหตุให้ความหนาแน่นลดต่ำลง และสสารมีอุณหภูมิต่ำกว่า แต่ความความหนาแน่นสูงกว่า ก็จะมาแทนที่ ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆ ได้แก่ การเกิดลมบก ลมทะเล เป็นต้น

การแผ่ความร้อน คือการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าอันเกิดจากการเคลื่อนที่ของความร้อน ทุกสสารที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 0 องศาสัมบูรณ์ล้วนแผ่รังสีความร้อนทั้งสิ้น เมื่ออุณหภูมิกายสูงกว่า 0 องศาสัมบูรณ์ การชนระหว่างอะตอมก่อให้พลังงานจลน์ของอะตอมเปลี่ยน ซึ่งเป็นการผลิตการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า

อธิบายง่ายๆแบบให้เห็นภาพดังนี้

การนำความร้อน สมติ เผาลวดปลายด้านหนึ่ง ความร้อนจะเคลื่อนที่ไปตามเส้นลวด จนปลายอีกข้างร้อนไปด้วย

การนำความร้อนต้องมีตัวกลางเป็นของแข็ง

การพาความร้อน เช่น เผาไฟในเตาจนเกิดความร้อน แล้วใช้พัดลมพัดลมจะพาเอาความร้อนออกไป

การพาความร้อนมีตัวกลางเป็นของเหลวหรือก๊าซ

การแผ่รังสีความร้อน เช่น นำแผ่นสังกะสีมาทำเป็นหลังคาบ้าน แม้เราจะอยู่ข้างใต้ซึ่งเป็นที่ร่มก็ยังรู้สึกถึงความร้อนของแผ่นสังกะสี เพราะความร้อนมันแผ่ออกมานั่นเอง

การแผ่รังสี มีอากาศเป็นตัวกลาง

ประโยชน์ของความร้อน

การนำความร้อน เช่น เวลาเราจับหม้อร้อนๆ ให้เอาผ้าไปจับก็จะยกขึ้นได้โดยง่าย เพราะ  ผ้ามีคุณสมบัตินำความร้อนต่ำนั่นเอง

การพาความร้อน เช่น ถ้าภายในห้องมีอากาศร้อนอบอ้าว แล้วเปิดหน้าต่างลมจากข้างนอกจะพัดเข้ามาและพาความร้อนในห้องออกไป ทำให้ภายในเย็นลง

การแผ่รังสี เช่น ใช้แว่นขยายจุดไฟ