Skip to content

ความร้อนของโลก และ ภาวะเรือนกระจก

ภาวะโลกร้อน คือ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อันทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ได้แก่ การเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยตรง เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง ส่วนการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม คือ การตัดไม้ทำลายป่า

ภาวะเรือนกระจก หมายถึง ชั้นบรรยากาศของโลกเปรียบเสมือนกระจก ยอมให้รังสีจากดวงอาทิตย์ผ่านส่องทะลุลงมายังผิวโลกได้ แต่จะดูดรังสีคลื่นยาวออกไปไม่ให้หลุดออกนอกชั้นบรรยากาศ ทำให้โลกไม่เย็นจัดในตอนกลางคืน

ภาวะโลกร้อนเกิดจาก ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นก๊าซที่คอยดูดซับคลื่นรังสีความร้อนได้ดี ก๊าซเหล่านี้คอยรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่ ซึ่งหากโลกของเราไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ เหมือนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะแล้ว จะส่งผลให้ตอนกลางวันร้อนจัด แต่ในตอนกลางคืนกลับหนาวจัด แพราะก๊าซเหล่านี้คอยดูดคลื่นรังสีความร้อนในตอนกลางวัน แล้วปล่อยรังสีความร้อนออกมาในตอนกลางคืน ทำให้อุณหภูมิในบรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน มีก๊าซหลายชนิดที่มีสามารถดูดซับคลื่นรังสีความร้อนได้ ก๊าซเหล่านี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มก๊าซเรือนกระจก โดยจะมีทั้งก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมประจำวันของคนเรา ก๊าซเรือนกระจกอันสำคัญ คือ ไอน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน ก๊าซมีเทน ไนตรัสออกไซด์ สารCFC เป็นต้น

ก๊าซเรือนกระจกสำคัญๆ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดจาก การเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการตัดไม้ทำลายป่า

ก๊าซมีเทน เกิดจาก การย่อยสลายซากของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่น้ำขัง เช่น นาข้าว

ก๊าซไนตรัสออกไซด์ เกิดจาก การใช้กรดไนตริกในกระบวนการผลิต และการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในการทำเกษตรกรรม

ภาวะโลกร้อนส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไร

ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ ความรุนแรงของภัยธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของก๊าชเรือนกระจกทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกนั้น เริ่มมีการกักเก็บพลังงานความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างอัตโนมัติ ก่อให้ความสมดุลของพลังงานที่ผิดเพี้ยนไป อุณหภูมิของบรรยากาศบริเวณผิวโลกสูงขึ้น คลื่นความร้อนเกิดบ่อยและทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ ฤดูกาล ปริมาณของน้ำฝนเปลี่ยนแปลงไป ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น เพราะน้ำแข็งขั้วโลกละลาย น้ำทะเลเริ่มขยายตัว จากอุณหภูมิที่สูงขึ้น เกิดพายุและภัยพิบัติถี่ขึ้น

สำหรับประเทศไทย คาดการณ์กันว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะมีปริมาณฝนสูงกว่าปกติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนต้นฤดูฝน รวมทั้งฤดูฝนจะมาเร็วกว่าปกติ ส่วนในช่วงฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนจัดมากขึ้นในหลายพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศจะสูงกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี