Skip to content

การประยุกต์ใช้ฉนวนกันความร้อน

ทุกวันนี้อุณหภูมิของโลกมีแนวโน้มจะสูงขึ้นในทุกๆ ปีโดยเฉพาะในแถบเอเซีย อีกทั้งยังมีอุณภูมิลดลงจนติดลบในแถบยุโรป ดังนั้นการปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในยุคปัจจุบัน จึงได้มีการนำเอาวัสดุต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นฉนวนกันความร้อน โดยวัสดุที่นิยมนำมาใช้เป็นฉนวนกันความร้อน ในยุคเริ่มต้นมักใช้เส้นใยแก้ว และเส้นใยเซลลูโลสเป็นหลัก แต่พอเริ่มมีการพัฒนา ในสมัยปัจจุบันนี้จึงได้มีการนำเอาเส้นใยอื่นๆ มาใช้แทน เช่น เส้นใยพอลิเอสเทอร์ ไนลอน เป็นต้น ที่ต้องมีการพัฒนานั้นเพราะเส้นใยแก้วสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยได้ เช่น ก่อให้เกิดการระคายเคืองบริเวณผิวหนัง ก่อโรคมะเร็ง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยแก้วก็ยังมีใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ โดยนำไปใช้เป็นฉนวนกันความร้อนบนหลังคาตามที่อยู่อาศัย ส่วนเส้นใยเซลลูโลสก็มีการนำมาใช้งานเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดย

นำมาใช้ในในการบุผนัง เนื่องจากมีคุณสมบัติในความเป็นฉนวนกันความร้อนและคุณสมบัติในการดูดซับเสียง

การประยุกต์ใช้ฉนวนกันความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มซึ่งใช้สวมในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นจัด เช่น แจ๊กเก็ต เสื้อผ้าใส่เล่นสกี จำเป็นต้องมีการใส่ฉนวนเพื่อกันความร้อนภายในร่างกายไม่ให้ไหลออกไปภายนอกรวมทั้งป้องกันไม่ให้ความหนาวเย็นจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายขณะทำกิจกรรมประจำวันต่างๆ

วัสดุสิ่งทอที่มีสมบัติความเป็นฉนวนที่ดีนั้นจะมีคุณสมบัติ 3 ข้อดังต่อไปนี้

  • ความสามารถในการต้านทางความร้อน
  • ความสามารถในการนำความร้อน
  • ความจุความร้อน

การประยุกต์ใช้ฉนวนโพลียูรีเทนโฟม หรือพียูโฟม มาเป็นฉนวนกันเสียง

ทั้งนี้เพื่อป้องกันเสียงไม่ให้เสียงผ่าน ซึ่งสามารถป้องกันเสียงผ่านได้ดี ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่น ของโฟมประเภทนี้ จึงเป็นฉนวนป้องกันเสียงที่ดีอีกประเภทหนึ่ง

ในการนำฉนวนกันความร้อนพียูโฟมไปใช้เป็นฉนวนกันเสียงนั้น ต้องคำนึงถึงการนำไปใช้ว่า ใช้ฉนวนกันเสียงด้านนอกหรือฉนวนป้องกันเสียงดังจากภายในอาคาร เพราะฉนวนประเภทนี้จะต้องคำนวณถึงความหนาของเนื้อโฟมจึงจะสามารถกันเสียงดังได้ ซึ่งฉนวนกันเสียงเหล่านี้จะทำหน้าที่เก็บเสียงรวมทั้งช่วยลดทอนเสียงให้น้อยที่สุด

อีกทั้งยังช่วยลดเสียงดังจากเครื่องบินได้มากกว่า 50% นอกจากนี้ยังช่วยกันแรงสั่นสะเทือนเวลาเครื่องบินขึ้น ลงได้อีกด้วย แรงสั่นสะเทือนของเสียงเครื่องบิน ขณะขึ้นลง อาจทำหลังคากระเบื้องเสียหายได้ ฉนวนกันเสียงจะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนเหล่านี้ไม่ให้ส่งผลกับกระเบื้องหลังคาบ้าน เมื่อพ่นฉนวนกันเสียงพียูโฟมแล้ว โฟมจะช่วยยึดกระเบื้องกับโครงเหล็กให้แข็งแรงช่วยลดแรงสั่นสะเทือนของเสียงเครื่องบินได้อีกด้วย